ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN OMBRE ACADEMY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Ombre Academy afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de deelnemer” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via OMBRE ACADEMY diensten bestelt en/of afneemt.
1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Ombre Academy.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. INSCHRIJVINGEN

2.1 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.3 Lessen van Ombre Academy kunnen uitsluitend worden gevolgd indien u zich hebt ingeschreven, het voorschot heeft betaald en een inschrijfbevestiging per email heeft ontvangen.

2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 2 en 8 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.4 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. DUUR OPLEIDING

3.1 Al onze opleidingen zijn 1, 2, 3 of 4 dagen. Elke dag duurt van 9:30 tot 17:00 uur, tenzij anders vermeld.

3.2 De lessen beginnen precies op tijd. Gelieve daarom altijd zelf rekening te houden met de verkeersdrukte en het weer. Mocht u 60 minuten of meer te laat komen dan zal deze lesdag vervallen – zonder teruggaven van uw reeds betaalde voorschot en met betaling van het resterende openstaande lesgeld. U dient dus het gehele lesgeld te voldoen.

4. AFMELDEN ANNULERING DEELNEMER / HERROEPINGSRECHT

4.1 Ombre Academy heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht is hier dus niet van toepassing.

4.2 Het betaalde voorschot is nooit restitueerbaar.

4.3 Uw deelnamebevestiging is nooit overdraagbaar.

4.4 Bij een overmacht situatie zoals het overlijden van eerstegraads familie lid, zal Ombre Academy proberen om u in te plannen bij een training op een andere datum, met doorschuiven van het betaalde voorschot. Hierin kan OA éénmaal een alternatieve datum aanbieden, mocht deze niet voor u passen dan vervalt alsnog uw voorschot.

4.5 Bij “no show” heeft u geen recht tot terug eisen van uw lesgeld en wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.

5. ANNULERING / VERPLAATSEN OMBRE ACADEMY

5.1 Ombre Academy heeft het recht om zelf de opleiding te annuleren.
Annulering rede I: Als blijkt dat teveel studenten afkomstig zijn van een bepaalde regio. Het voorschot zal binnen 14 dagen terug worden gestort.
Annulering rede II: Als blijkt dat u een boeking heeft gedaan zonder dat u de juiste vooropleiding / certificaten heeft of indien u niet voldoet aan de specifieke eisen die beschreven staan.
Ombre Academy is dan gerechtigd om administratiekosten van € 50,00 per persoon in rekening te brengen. U opleidingsgeld zal binnen 14 dagen terug worden gestort minus de administratiekosten van € 50,00 per persoon.

5.2 Ombre Academy is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of opleiding de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

5.3 Ombre Academy is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en het eventueel betaalde voorschot gerestitueerd.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Ombre Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus, noch na het deelnemen.

6.2 Tijdens de workshop en/of opleiding wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Ombre Academy is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

7. PRAKTIJK

7.1 Bij het praktijkgedeelte staat Ombre Academy nooit toe dat in er op elkaar geoefend wordt. U werkt op modellen die door uzelf worden meegebracht. De modellen mogen enkel deelnemen aan het praktijk gedeelte en niet aan het theoriegedeelte.

7.2 Modellen dienen geen contra-indicaties te hebben en alle voorzorg regels in acht te hebben genomen, alsmede alle nazorg adviezen op te volgen. Al deze regels heeft u schriftelijk per email van ons ontvangen, zodat u deze 1 op 1 kunt kopiëren en correct dient door te geven aan uw model(len).

8. HUISREGELS OMBRE ACADEMY

8.1 Roken is binnen het pand van Ombre Academy niet toegestaan.

8.2 Tijdens de opleiding is het niet toegestaan op beeld opnamen zonder dat je hiervoor toestemming hebt gekregen.

8.3 Tijdens de opleiding is het nooit toegestaan op geluidsopnamen te maken.

8.4 De gemaakte beeldopnames c.q. foto opnames mogen alleen na overleg, en toestemming gedeeld / openbaar gemaakt worden.

9. AUTEURSRECHT OPLEIDINGSMATERIAAL / EIGENDOMSRECHT

9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ombre Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9.3 Het werkboek wordt maar éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden, en tevens mag niks uit het werkboek openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook (social media, derden).

10. OVERIG

10.1 Ombre Academy behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

10.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

10.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft Ombre Academy het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

11.2 Op een met de student gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit een overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ombre Academy ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

KENNISGEVING AUTEURSRECHT

Niets van deze website (afbeeldingen, video’s, teksten enz.) mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook.

Alle rechten voorbehouden – All rights reserved

Geen enkel deel van publicatieteksten, afbeeldingen, enz. mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopiëren, opnemen, printscreen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, geen uitzonderingen, zelfs niet voor niet-commercieel gebruik, alles valt onder de wet van copyrights en het wettelijke auteursrecht.

Indien u een tekst wilt reproduceren, vraag dan ten alle tijden VOORAF schriftelijk toestemming aan de uitgever en email hiervoor naar de onderstaande adressen.

We zijn zeer strikt met betrekking tot het beschermen van het materiaal dat op deze website wordt gepresenteerd en garanderen dat we onmiddellijk juridische stappen ondernemen als dergelijke schendingen duidelijk worden. Waardeer de rechten van kunstenaars en wees bereid hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Als u het materiaal van deze website ergens anders dan op deze website zou zien, en het dus door een derde partij is hergebruikt, waarderen wij uw vriendelijkheid om ons op de hoogte te stellen.

info@ombre-academy.com

PRIVACY POLICY

 

Ombre Brows cares and respects your privacy. This privacy is the basis on the data we collect from you, or that you provide us. We want to make sure you know how that data will be administered and tell you about your privacy rights. By visiting ombre-academy.com (“our website”) you are accepting and consenting to the matters described in this policy.

Important information

This privacy policy aims to give you information on how Ombre Academy collects and processes your personal data, including any data you may provide when you sign up to our newsletter, purchase a product or service or take part in a training.

We want to highlight that our website is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to children.

It is important that you read this privacy policy. This privacy policy supplements the other policies and is not intended to override them. We may still provide additional info on specific occasions when we are collecting or handling your data so that you are aware of how and why.

Controller

For the purposes of the General Data Protection Regulation (EU) the data controller is Ombre Academy, Boschcour 50, 6221JR Maastricht, The Netherlands.

If you have any questions about this privacy notice or have any requests to exercise your legal rights, please contact us.

Contact

Email address: info@ombre-academy.com

Postal address: Ombre Academy, Boschcour 50, 6221JR Maastricht, The Netherlands.

You have the right to make a complaint at any time to the Information Autoriteit Persoonsgegevens, the Dutch supervisory authority for data protection issues www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , or the comparable monitoring authority in your country. However, we would like to deal with your concerns before you approach the Autoriteit Persoonsgegevens, (or other authority) so please contact us.

Changes to the privacy notice

Any changes we make to our privacy policy in the future will be announced on this webpage and where required, notified to you by email. It is important that the data we register is right and current. Please keep us informed if there are any changes during your relationship with us.

Third-Party Links

This website may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy policies. We advise you to read the privacy notice of every website you visit.

Information we may collect from you

Personal data, or personal information, means any information from an individual can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data).

We may collect, use, store and transfer different kinds of personal data about you. Which we have grouped together as following:

 • Identity Data includes first name, maiden name, last name, username or similar identifier, title, date of birth and gender.
 • Contact Data includes billing address, delivery address, email address and telephone numbers.
 • Financial Data includes bank account and payment card details.
 • Transaction Data includes details about payments to and from you and other details of products and services you have purchased from us.
 • Technical Data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on the devices you use to access this website.
 • Profile Data includes your username and password, purchases or orders made by you, your interests, preferences, feedback and survey responses.
 • Usage Data includes information about how you use our website, products and services.
 • Marketing and Communications Data includes your preferences in receiving marketing from us, third parties and your communication preferences.

We also collect, use and share Aggregated Data such as statistical or demographic data for any purpose. Aggregated Data may be derived from your personal data but is not considered personal data in law as this data does not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may aggregate your Usage Data to calculate the percentage of users accessing a specific website feature. However, if we combine or connect Aggregated Data with your personal data so that it can directly or indirectly identify you, we treat the combined data as personal data which will be used in accordance with this privacy notice.

We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (this includes details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and biometric data).The only exception to this is in relation to limited health data requested when booking one of the Ombre Brows Treatment Services , which are governed by separate terms and conditions available at www.ombre-brows.com We do not collect any information about criminal convictions and offences.

If you fail to provide personal data

Where we need to collect personal data by law, or under the terms of a contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with goods or services). In this case, we may have to cancel a product or service you have with us, but we will notify you if this is the case at the time.

How is your personal data collected

We use different methods to collect data

 • Information you give us. You may give us your Identity, Contact and Financial Data by filling in forms on our site or on our social media pages or profiles, or by corresponding with us by phone, email, in app or otherwise. This includes personal data you provide when you:
 • Apply for our products or services;
 • Create an account on our website;
 • Subscribe to our newsletter;
 • Request marketing to be sent to you;
 • Enter a competition, promotion or survey;
 • Give us some feedback; or
 • When you apply for a job position.
 • Information we collect about you. With regard to each of your visits to our site we may automatically collect the following information: technical information e.g. about your browser or the device you use to access the site etc., information about your visit such as browsing actions and patterns, e.g. which website you clicked through to reach ours and lengths of visits to pages.
We collect this personal data by using cookies and other similar technologies. We use cookies to provide you with a good experience when you browse the site and also allows us to improve our site.

Our website uses cookies to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse the site and also allows us to improve our site.

 • Information we receive from other sources. We may receive personal data about you from various third parties and public sources as set out below:
 • Contact, Financial and Transaction Data from providers of technical, payment and delivery services;
 • Identity and Contact Data from selected business partners, data brokers or aggregators.

Use of personal data

We will only use your personal data when the law tolerates us to. Generally, we will use your personal data in the following situations:

 • Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you and to provide you with the information, products and services that you request from us.
 • To provide you with information about other goods or services we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about.
 • To provide you with information about goods or services we feel may interest you. We will only contact you by email or SMS with information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale or discussions of sale to you.
 • To comply with a legal or regulatory obligation, including exchanging information with other companies and organizations for the purposes of fraud protection.
 • To administer, operate and improve our site and ensure it is presented in the most effective; as part of our efforts to keep our site safe and secure; to make suggestions and recommendations to you and other users of our site about goods or services that may interest you or them.
 • We may combine information we receive from other sources with information you give to us and information we collect about you and use it for the purposes set out above.

Where you chose not to receive marketing messages, this will not apply to personal data provided to us as a result of a product/service purchase, warranty registration, product/service experience or other transactions.

Purposes for which we will use your personal data

Below you will see a chart of description of the methods, our legitimate interest and how we plan to use your personal data and to which legal bases we reply on to do so.

Note that we may process your personal data for more than one legal bases depending on the specific purpose.

Please contact us if you need details about the specific legal ground we are relying on to process your personal data.

PURPOSE/ACTIVITY

TYPE OF DATA

LAWFUL BASIS FOR PROCESSING INCLUDING BASIS OF LEGITIMATE INTEREST

We are working on the exact list of activities, type of data and lawful basis for collecting the data.You can request the data if you see it missing on the page from info@ombre-academy.com 

Disclosures of your personal data

We may have to share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table above.

 • External Third Parties as set out in the Glossary.
 • In the event that we sell or buy (or plan to sell or buy) any business or assets or seek investment from a third party investor, in which case we may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets, or investor, as the case may be. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as set out in this privacy notice.

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

Data security

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

Data preservation

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.

By law we have to keep basic information about our customers (including Contact, Identity, Financial and Transaction Data) for six years after they cease being customers for tax purposes.

In some circumstances you can ask us to delete your data: see Request erasure below for further information.

Your legal rights

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data:

Request access to your personal data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of erasure for specific legal reasons which will be notified to you, if applicable, at the time of your request.

Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms.

You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, such as where we are obliged by law, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your rights and freedoms.

Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: (a) if you want us to establish the data’s accuracy; (b) where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it; (c) where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims; or (d) you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.

Request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

For further information on your individual rights, please visit https://autoriteitpersoonsgegevens.nl . If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us info@ombre-brows.com

No fee usually required

You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances.

What we may need from you

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

Time limit to respond

We try to respond to all legitimate requests within one month.

Glossary

LAWFUL BASIS

Legitimate Interest means the interest of our business in conducting and managing our business to enable us to give you the best service/product and the best and most secure experience. We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against any potential impact on you in respect of specific activities by contacting us.

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract as our treatments and trainings.

Comply with a legal or regulatory obligation means processing your personal data where it is necessary for compliance with a legal or regulatory obligation that we are subject to.

THIRD PARTIES

 • Service providers acting as processors based in Europe.
 • Professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, auditors and insurers based in Europe who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services.
 • Other third parties who provide services to Ombre Brows including (but not limited to): website applications, order processing, warehouse systems, customer services, file storage, event management, payment processing, communication applications, EPOS applications, shipping applications, email campaign management tools, analytic tools, mapping tools and social media.

If you have questions regards our Privacy Policy, you can reach us;

Tel +31 6 14 38 96 29 | E-mail info@ombre-academy.com